Warunki korzystania z międzynarodowej platformy nieruchomości Realting.com

1. Przepisy ogólne

1.1 Pojęcia użyte w Regulaminie:

Realting.com (Realting, REALTING) jest zasobem internetowym o nieruchomościach świata, nie reprezentuje interesów konkretnych agencji nieruchomości, deweloperów, pośredników i innych zainteresowanych stron. REALTING nie prowadzi sprzedaży obiektów nieruchomości i nie świadczy usług w zakresie obrotu nieruchomościami.

Regulamin korzystania (zwany dalej Regulaminem) określa warunki i tryb korzystania z platformy Realting.com przez użytkownika, a zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest integralną częścią tego regulaminu. (Więcej informacji: Polityka prywatności).

Platforma to strony internetowe, które łączy przestrzeń adresowa domeny Realting.com. Strona główna, za której pośrednictwem następuje przejście do wszystkich pozostałych stron Platformy, znajduje się w internecie pod adresem https://realting.com/ru.

Użytkownikiem platformy Realting.com (zwany dalej Użytkownikiem) jest osoba, która pobrała na swoje urządzenie (komputer osobisty, tablet, telefon komórkowy) dowolną stronę platformy Realting.com lub jej subdomeny.

Administracją platformy Realting.com (zwaną dalej Administracją) jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Realting. Adres: aleja Pieramożcau 58/3, Mińsk, Białoruś.

Treść to teksty, elementy projektu, ilustracje, obrazy graficzne i inne obiekty, które są wynikiem działalności intelektualnej, do których prawa należą do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością RealtBy.

Partnerzy Realting (zwani dalej Partnerami) to agencje nieruchomości, deweloperzy, pośrednicy i inne firmy współpracujące z Realting, które mogą zainteresować Użytkownika zakupem nieruchomości.

Pośrednik Kupującego to Partner, który reprezentuje Użytkownika w procesie wyboru i zakupu nieruchomości w innym kraju.

Pośrednik Sprzedającego to Partner, który reprezentuje nieruchomość (lub nieruchomości), które mają być wymienione na platformie Realting.

Zgłoszenie to zainteresowanie obiektem w celu jego zakupu lub wyjaśnienia informacji pozostawionych przez Użytkownika na platformie.

1.2 Korzystanie z serwisu REALTING reguluje niniejszy Regulamin oraz indywidualne umowy zawierane z Partnerami. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na korzystanie z platformy, oznacza to, że pobierając jakąkolwiek stronę, wyraża zgodę na warunki określone w Regulaminie.

1.3 Zgodnie z koncepcją REALTING, wszystkie ogłoszenia i obiekty na platformie są reprezentowane przez Partnerów. Z kolei z każdym z Partnerów platforma Realting ma zawartą umowę, która reguluje warunki zamieszczania i reklamowania ofert nieruchomości.

2. Akceptacja niniejszych Warunków

Użytkownik zgadza się i potwierdza, że korzystanie przez niego z platformy i treści będzie zgodne z przedstawionym Regulaminem, nie będzie naruszać warunków opisanych w niniejszym dokumencie, ani nie będzie naruszać praw żadnej innej strony. Ponadto, użytkownik zgadza się przestrzegać zasad i warunków dotyczących platformy i informacji na niej zamieszczonych oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich naruszenie.

3. Administrowanie platformą Realting.com

3.1 Administracja zarządza Realting i jest uprawniona w każdym czasie do zmiany wyglądu i zawartości strony, listy usług, modyfikowania lub uzupełniania skryptów, oprogramowania, treści i innych obiektów używanych lub przechowywanych na Platformie.

3.2 Administracja zapewnia funkcjonowanie platformy przez całą dobę. Jednocześnie, Administracja nie gwarantuje braku przerw związanych z awariami lub konserwacją zapobiegawczą.

3.3 Administracja posiada niezbędne prawa do Treści. Wszystkie materiały prezentowane na platformie stanowią własność intelektualną i są chronione przepisami prawa międzynarodowego w zakresie ochrony praw autorskich.

3.4 W celu wykorzystania treści do publikacji na innych zasobach, konieczne jest umieszczenie odnośnika zwrotnego do platformy w tekście artykułu.

4. Użytkownik platformy Realting.com

4.1 Użytkownik może korzystać z platformy w celu wyszukiwania i wyboru nieruchomości, przeglądania materiałów analitycznych oraz wszelkich innych treści.

4.2 Dla stałego korzystania z platformy przewidziana jest możliwość rejestracji na REALTING. Podczas rejestracji należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej, który będzie wykorzystywany do dalszej komunikacji.

4.3 Jeżeli zauważy Pani/Pan obiekt, którego reklama narusza przepisy prawa lub niniejszy Regulamin, prosimy zgłaszać to na adres: support@realting.com.

5. Zgłoszenie

5.1 Jeśli jest Pani/Pan zainteresowana/y jakimkolwiek obiektem na stronie, można zostawić formularz zgłoszeniowy dla agencji nieruchomości, która wystawiła obiekt na sprzedaż. Kontakty podane w formularzu zgłoszeniowym muszą być prawdziwe i
należeć do Pani/Pana.

5.2 Po wysłaniu zgłoszenia otrzyma Pani/Pan powiadomienie o tym fakcie. Następnie kontakty są przekazywane Partnerowi, z którym odbywa się cała Państwa komunikacja (Partner).

5.3 W przypadku, gdy Państwa interesy reprezentuje agencja (Pośrednik kupującego), z pomocą swojej agencji nieruchomości mogą Państwo kontrolować proces zakupu wybranej nieruchomości. Proces zakupu obejmuje: pomoc w przygotowaniu
niezbędnych dokumentów do zakupu, przegląd dokumentów i warunków nieruchomości, uzyskanie informacji na temat wysokości prowizji za zakup nieruchomości, uzyskanie dodatkowych informacji na temat wysokości opłat związanych z
utrzymaniem nieruchomości, obciążeń podatkowych, uzyskanie obywatelstwa lub zezwolenia na pobyt, itp.

5.4 Jeśli chcą Państwo samodzielnie kontrolować proces zakupu i współpracować bezpośrednio z Pośrednikiem sprzedającego bez udziału Partnera z Państwa regionu, powinni Państwo być przygotowani na zebranie dokumentów wymaganych do zakupu, uzgodnienie terminu oglądania, zapoznanie się z dokumentacją nieruchomości i warunkami zakupu, uzyskanie informacji o wysokości prowizji, poproszenie o dodatkowe informacje na temat wysokości opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości, obciążeń podatkowych, uzyskania obywatelstwa lub zezwolenia na pobyt itp.

5.5 Jeśli napotkają Państwo trudności w realizacji swoich planów zakupu nieruchomości wystawionej na platformie, to prosimy niezwłocznie zgłosić je do Administracji na adres: info@realting.com.

6. Umieszczanie obiektów przez osobę fizyczną

6.1 Na platformie REALTING zamieszczane są wyłącznie ogłoszenia od Partnerów. Jest to konieczne, aby zapewnić jakość informacji na platformie. Aby rozpocząć współpracę z platformą REALTING jako osoba prawna, lub aby dodać swój obiekt na
platformie, należy wyrazić zgodę na warunki umowy.

6.2 Jeśli jako osoba fizyczna chce Pani/Pan umieścić swój obiekt na Platformie, można wybrać Partnera, który będzie reprezentował Pani/Pana obiekt na REALTING. Lista wszystkich Partnerów znajduje się na poniższej stronie: https://realting.com/ru/info/sellers-private.

6.3 Kontakty podane w Zgłoszeniu muszą być prawdziwe i należeć do użytkownika. Po wysłaniu zgłoszenia zostanie Pani/Pan poinformowana/y o jego przyjęciu. Następnie kontakty są przekazywane Partnerowi, z którym odbywa się cała komunikacja.

6.4 Wszelkie relacje pomiędzy Panią/Panem a agencją, która reprezentuje Panią/Pana (Pośrednik kupującego), podlegają odpowiednim umowom oraz prawu kraju, w którym zostały one (umowy) zawarte.

7. Przetwarzanie Danych osobowych

7.1 Podczas korzystania z platformy Realting.com gromadzone są dane Użytkownika w celach opisanych w Polityce prywatności.

7.2 W przypadkach, w których wymagana jest zgoda Państwa, platforma Realting.com wykorzysta dane osobowe dopiero po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia.

7.3 Realting nie będzie kontaktował się z Państwem ani udostępniał Państwa danych naszym partnerom handlowym, chyba że uzyska na to zgodę.

7.4 W przypadku pozostawienia przez Państwa zgłoszenia na obiekt u jednego z naszych Partnerów, platforma Realting.com zapewnia, że Państwa dane zgłoszeniowe nie zostaną przekazane osobom niezaangażowanym w transakcję. Dowiedzieć się więcej o sposobach i celach przetwarzania danych: Polityka prywatności.

8. Odpowiedzialność

8.1 Platforma Realting.com nie ponosi odpowiedzialności za informacje prezentowane w ogłoszeniach. Wszystkie informacje dotyczące nieruchomości, w tym opis, lokalizacja, zdjęcia, cena są dostarczane przez Partnerów i w przypadku braku porozumienia wszelkie roszczenia należy kierować bezpośrednio do nich.

8.2 Platforma Realting.com nie może zagwarantować rezultatów pracy Partnerów nad Państwa zgłoszeniem o zakup nieruchomości. Państwa relacje z Partnerami reguluje zawarta umowa o świadczenie usług zakupu nieruchomości.

8.3 Platforma Realting.com nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne awarie i przerwy w działaniu oraz utratę informacji przez nie spowodowanych.

9. Zmiany w Warunkach korzystania 

Regulamin może być zmieniany. O ważnych zmianach REALTING będzie informował Państwa w odpowiednim czasie za pomocą poczty elektronicznej. Aktualna wersja Warunków korzystania jest zawsze dostępna pod następującym odnośnikiem: www.realting.com/pl/info/terms-of-use.

Data ostatnich zmian: 19.06.2020