UMOWA o świadczenie usług na warunkach oferty publicznej

m. Mińsk, Republika Białorusi

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I TERMINOLOGIA

Wykonawca – „Realting” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana przez Miński Miejski Komitet Wykonawczy (Republika Białorusi) dnia 03.04.2020 roku w Jedynym Państwowym Rejestrze Osób Prawnych i Przedsiębiorców Indywidualnych pod numerem rejestracyjnym 193407917, znajdująca się pod adresem: 220004, Republika Białorusi, Mińsk, prospekt Pobieditielej 7A, biuro 58, gabinet 3.

Platforma (Strona) Realting (Realting.com) – serwis internetowy, który należy, jest kontrolowany, utrzymywany i obsługiwany przez „Realting” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Sp. z o.o. nie sprzedaje (nie odsprzedaje) nieruchomości i nie świadczy usług w zakresie nieruchomości.

Międzynarodowy system sprzedaży partnerskiej Realting to zamknięta część platformy Realting, której uczestnicy (specjaliści od nieruchomości, firmy maklerskie itp.) współpracują przy sprzedaży nieruchomości, ustalają wielkość prowizji partnerskiej oraz mogą otrzymywać informacje o naliczenie prowizji partnerskiej od strony Klienta i/lub innych członków Międzynarodowego systemu sprzedaży partnerskiej Realting.

Zasady współpracy i warunki uczestnictwa w Międzynarodowym systemie sprzedaży partnerskiej Realting to zbiór zasad, które obowiązują wszystkich Uczestników Systemu sprzedaży partnerskiej Realting.

Zlecenie uczestnika Międzynarodowego systemu sprzedaży partnerskiej Realting – stanowi wniosek o chęci nabycia nieruchomości Klienta, otrzymany od uczestnika Międzynarodowego systemu sprzedaży partnerskiej Realting (specjalisty ds. Obrotu nieruchomościami, firmy maklerskiej itp.) za pośrednictwem serwisu internetowego (platformy) Realting.com.

Zlecenie bezpośrednie – stanowi wniosek o chęci zakupu nieruchomości Klienta, otrzymany za pośrednictwem serwisu (platformy) Realting.com od klienta serwisu (platformy) Realting.com (osoba fizyczna lub prawna), który nie jest uczestnikiem Międzynarodowego systemu sprzedaży partnerskiej Realting.

Rejestracja Klienta – Klient wypełnia formularz rejestracyjny w Serwisie, a po jego akceptacji Wykonawca nadaje Klientowi odpowiedni login i hasło dostępu do Strony Wykonawcy oraz osobistego konta zarejestrowanego Klienta.

Prowizja agencyjna (maklerska) to prowizja uzyskana przez Klienta za usługi maklerskie świadczone przy sprzedaży nieruchomości. Prowizja agencyjna jest wskazywana przez Klienta przy umieszczaniu nieruchomości w Międzynarodowym systemie sprzedaży partnerskiej Realting.

Prowizja partnerska – to procent od kwoty prowizji agencyjnej (maklerskiej) otrzymanej przez Klienta z tytułu transakcji zrealizowanej z obiektem nieruchomości na wniosek innego uczestnika Międzynarodowego systemu sprzedaży partnerskiej Realting za nieruchomość Klienta, należne innemu uczestnikowi Międzynarodowego systemu sprzedaży partnerskiej Realting. Prowizja partnerska jest wskazywana przez Klienta podczas umieszczania nieruchomości w Międzynarodowym systemie sprzedaży partnerskiej Realting.

Klient – osoba prawna (agencja nieruchomości, agencja maklerska, firma deweloperska, Wykonawca itp.), która zgodnie z wymogami ustawodawstwa kraju, w którym ma siedzibę i prowadzi działalność, ma prawo do wykonywania czynności związanych ze świadczeniem usług w zakresie nieruchomości i/lub budowy obiektów nieruchomości, zawarła niniejszą Umowę, przystąpiła do Międzynarodowego systemu sprzedaży partnerskiej Realting i wystawia nieruchomości na sprzedaż na platformie Realting.com.

Partnerzy – firmy zajmujące się nieruchomościami lub firmy deweloperskie, będące członkami Międzynarodowego systemu sprzedaży partnerskiej Realting, współpracujące ze sobą w celu realizacji partnerskiej sprzedaży nieruchomości.

Ogłoszenie – treści tekstowe i graficzne, zamieszczone na Stronie i opisujące nieruchomość.

Strona firmy – treści tekstowe i graficzne zamieszczone w Serwisie i opisujące doświadczenie zawodowe i kompetencje Klienta.

Obrazy – obrazy (awatary), zdjęcia/obrazy załączone do ogłoszeń, dodane zdjęcia/obrazy.
 

2. PRZEDMIOT UMOWY
 

2.1. Wykonawca zobowiązuje się w imieniu Klienta świadczyć usługi w zakresie umieszczania informacji o Kliencie w Internecie w Serwisie (platformie) Realting.com oraz innych zasobach informacyjnych i technicznych według uznania Wykonawcy (dalej, o ile nie omówiono inaczej w tekście - „Usługi”), a Klient zobowiązuje się przyjąć usługi świadczone przez Wykonawcę i zapłacić za nie w sposób i na warunkach określonych niniejszą Umową.

2.2. Niniejsza Umowa jest umową publiczną (art. 396 Kodeksu Cywilnego Republiki Białorusi), zgodnie z którą Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek świadczenia usług na rzecz każdego Klienta, który zwraca się do Wykonawcy o świadczenie usług.

2.3. Udostępnienie Klientowi tekstu niniejszej Umowy w Serwisie stanowi ofertę publiczną Wykonawcy, zgodnie z punktem 2 artykułu 407 Kodeksu Cywilnego Republiki Białorusi, na podstawie której Wykonawca zawrze Umowę z każdym klientem, który zgadza się na jej zawarcie.

2.4. Zawarcie niniejszej Umowy następuje poprzez przystąpienie Klienta do niniejszej Umowy, tj. poprzez zgadzanie się (akceptację) przez Klienta z warunkami niniejszej Umowy w całości, bez żadnych warunków, wyjątków i zastrzeżeń (art. 398 Kodeksu Cywilnego Republiki Białoruś).

2.5. Rejestracja Klienta i (lub) przekazanie przez Klienta środków pieniężnych na rzecz Wykonawcy z tytułu świadczonych Usług i (lub) użycie loginu i hasła przy pierwszym wejściu na konto osobiste oznacza bezwarunkową zgodę Klienta na wszystkie postanowienia niniejszej Umowy i bezwarunkową akceptację jej warunków z zobowiązaniem do wykonania obowiązków nałożonych na Klienta zgodnie z niniejszą Umową. Fakt rejestracji Klienta i (lub) przekazanie przez Klienta środków pieniężnych Wykonawcy i (lub) użycie loginu i hasła do pierwszego wejścia na konto osobiste jest całkowitą i bezwarunkową akceptacją niniejszej Umowy, a niewiedza tego postanowienia nie zwalnia Klienta z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie jej postanowień. Postanowienia niniejszej Umowy nie mają zastosowania do Klientów, którzy zawarli z Wykonawcą umowę na innych warunkach odbiegających od postanowień niniejszej Umowy.

2.6. Jeżeli Klient nie zgadza się na przestrzeganie postanowień niniejszej Umowy, nie może rejestrować się w Serwisie i płacić (w tym zaliczkę) i/lub korzystać z Usług Wykonawcy.

2.7. Strony uznają lokalizację Wykonawcy za miejsce zawarcia niniejszej Umowy.

2.8. Oprócz treści niniejszej Umowy, sposób świadczenia przez Wykonawcę usług określa Regulamin Współpracy oraz Warunki uczestnictwa w Międzynarodowym systemie sprzedaży partnerskiej Realting, Polityka Cookies, Polityka Prywatności, które są integralna część niniejszej Umowy.
 

3.PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
 

3.1. Osoba chcąca zostać Klientem zobowiązana jest do przejścia przez procedurę rejestracji na odpowiedniej stronie Serwisu. Podczas rejestracji Klient zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym (ankiecie) prawdziwych, kompletnych i dokładnych informacji o sobie oraz regularnie ich aktualizować w celu zapewnienia ich aktualności i kompletności. Klient zobowiązuje się nie wprowadzać Wykonawcy i/lub innych użytkowników Serwisu w błąd co do jego tożsamości/nazwy, a także nie zamieszczać w Serwisie adresów domowych i prawnych, numerów telefonów, adresów e-mail, danych paszportu/danych rejestracyjnych i innych informacji o osobach trzecich bez ich pisemnej zgody. W przypadku błędnego wskazania przez Klienta adresu e-mail Wykonawca ma prawo jednostronnie odmówić takiemu Klientowi dalszego świadczenia Usług, nie udając się do sądu.

3.2. Od momentu rejestracji w Serwisie Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Wykonawcę danych osobowych Klienta podanych przez niego podczas rejestracji w celu ich przetwarzania (systematyzacji, gromadzenia, przechowywania, wyjaśniania, wykorzystywania, usuwania) w celu zapewnienia pracy Serwisu, a także w celu świadczenia usług informacyjnych na rzecz Klienta.

3.3. Klient zgadza się, że działania podjęte w Serwisie po Rejestracji Klienta są uznawane za działania Klienta. Klient ponosi pełną odpowiedzialność zgodnie z niniejszą Umową i ustawodawstwem Republiki Białorusi za wszelkie czynności wykonywane przez niego przy użyciu swojego konta, a także za wszelkie konsekwencje, które mogą zajść lub zaszły z takiego użycia.

3.4. Rejestrując się, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości informacyjnych na adres e-mail i/lub numer telefonu komórkowego podany podczas rejestracji.

3.5. Klient nie ma prawa przenosić, cedować, sprzedawać, przekazywać do użytku itp. swój login i hasło umożliwiające dostęp do Serwisu osobom trzecim bez zgody Wykonawcy. W przypadku przekazania loginu i hasła jakiejkolwiek osobie trzeciej, całą odpowiedzialność za działania takiej strony trzeciej ponosi Klient.

3.6. Klient, który naruszy niniejszą Umowę, może otrzymać ograniczenie dostępu do Serwisu i innych usług Wykonawcy na stałe lub tymczasowo.

3.7. Wykonawca się zobowiązuje:

3.7.1. świadczyć na rzecz Klienta Usługi w ilości i w terminie przewidzianym w niniejszej Umowie;

3.7.2. zapewnić dostępność i poprawne wyświetlanie informacji Klienta w Internecie, zamieszczonych na stronie internetowej (platformie) Realting.com, w Międzynarodowym systemie sprzedaży partnerskiej Realting oraz innych zasobach informacyjnych i technicznych Wykonawcy w okresie obowiązywania niniejszej Umowy;

3.7.3. udzielać Klientowi porad telefonicznych, e-mailowych lub w inny sposób w pytaniach, które powstają po stronie Klienta w związku ze świadczeniem na jego rzecz Usług;

3.7.4. zapewniać poufność dostarczonych przez Klienta informacji, z wyjątkiem przypadków, w których udostępnienie tych informacji osobom trzecim jest warunkiem koniecznym świadczenia Usług lub jest obowiązkowe ze względu na wymagania prawa międzynarodowego oraz ustawodawstwa Republiki Białorusi;

3.7.5. w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Klienta uwag w sposób określony w pkt. 3.10.7 niniejszej Umowy, rozważyć te uwagi i w uzasadnionych przypadkach uzgodnić ze Klientem warunki ich usunięcia.

3.8. Wykonawca ma prawo:

3.8.1. zawiesić, zakończyć świadczenie Usług lub odmówić jednostronnego wykonania niniejszej Umowy, jeśli Klient nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w tym w zakresie podania dokładnych i kompletnych informacji w raporcie, zapłaty za Usługi Wykonawcy lub naruszenie przez Klienta warunków umieszczania informacji o zasobach Wykonawcy, zawartych w zasadach współpracy z platformą Realting.com.

3.8.2. odmówić Klientowi umieszczania informacji na stronie (platformie) Realting.com oraz innych zasobach informacyjno-technicznych Wykonawcy, blokować zamieszczane przez Klienta informacje, a także usuwać takie informacje w przypadkach przewidzianych regulaminem współpracy oraz warunkami uczestnictwa w Międzynarodowym systemie sprzedaży partnerskiej Realting;

3.8.3. przechowywać informacje o wszystkich połączeniach Klienta ze stroną internetową (platformą) Realting.com, z Międzynarodowym systemem sprzedaży partnerskiej Realting oraz z innymi zasobami informacyjno-technicznymi Wykonawcy, w tym adresami IP, plikami cookies oraz adresami wyszukiwanych stron, jeżeli takie informacje zostały uzyskane w trakcie świadczenia Usług;   

3.8.4. nie przyjmować do rozpatrzenia roszczeń Klienta, przedstawionych z pominięciem terminów, w których takie roszczenia mogą być zgłaszane (punkt 3.10.7 niniejszej Umowy).

3.8.5. jednostronnie, poza sądem, ustanawiać wszelkie ograniczenia w korzystaniu z Serwisu przez Klienta, a także zmieniać warunki niniejszej Umowy. Informacje o takich zmianach Wykonawca publikuje w Serwisie oraz w biuletynie informacyjnym. Wyrażenie przez Klienta zgody na korzystanie ze Strony internetowej Wykonawcy po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w Umowie oznacza jego zgodę na takie zmiany i/lub uzupełnienia.

3.8.6. umieszczać reklamy i/lub inne informacje w dowolnej sekcji Serwisu bez zgody Klienta.

3.8.7. moderować wszystkie reklamy, oferty, obrazy i w dowolnym momencie, według własnego uznania, usuwać je z Serwisu bez podawania przyczyny.

3.9. Wykonawca zastrzega sobie prawo:

3.9.1. według własnego uznania zmienić lub usunąć wszelkie informacje opublikowane w Serwisie, zawiesić, ograniczyć lub zakończyć dostęp Klienta do Usług Wykonawcy w dowolnym momencie i z dowolnego powodu.

3.9.2. do jednostronnego i pozasądowego usuwania ze swoich serwerów wszelkich informacji lub materiałów, które w opinii Wykonawcy są niedopuszczalne, niepożądane lub naruszające warunki niniejszej Umowy.

3.9.3. według własnego uznania opracowywać systemy poleceń, promocje i programy bonusowe w celu ulepszenia serwisów i Usług, które będą regulowane przez oddzielne dokumenty opublikowane na platformie.

3.10.  Klient się zobowiązuje:

3.10.1. przestrzegać warunków niniejszej Umowy, Zasad Współpracy oraz warunków uczestnictwa w Międzynarodowym systemie sprzedaży partnerskiej Realting, a także zapłacić Wykonawcy za Usługi świadczone przez Wykonawcę w sposób, wysokości i w terminach określonych w niniejszej Umowie;

3.10.2. terminowo przekazywać Wykonawcy niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami określonymi na platformie Realting.com pod adresem: https://realting.com/account/documents.

3.10.3. nie wykorzystywać Usługi do rozpowszechniania informacji, których treść jest sprzeczna z normami prawa międzynarodowego, ustawodawstwem kraju siedziby, działalnością Klienta lub ustawodawstwem Republiki Białorusi;

3.10.4. zapewnić bezpieczeństwo i poufność informacji serwisowych otrzymanych od Wykonawcy (linki, imiona, nazwiska i hasła dostępu, numery telefonów komórkowych i adresy e-mail specjalistów Wykonawcy itp.);    

3.10.5. nie podejmować działań mających na celu podważenie bezpieczeństwa sieci lub zakłócenie działania serwisu (platformy) Realting.com, Międzynarodowego systemu sprzedaży partnerskiej Realting oraz innych zasobów informacyjno-technicznych Wykonawcy;

3.10.6. nie wykorzystywać Usług Wykonawcy do dokonywania czynności mających na celu podważenie bezpieczeństwa sieci oraz zakłócenia pracy oprogramowania i sprzętu w sieci Internet, a także ataków sieciowych na jakiekolwiek zasoby dostępne w sieci Internet;

3.10.7. w przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do ilości, jakości, terminu zamieszczenia informacji Klienta, innych roszczeń co do zamieszczenia informacji Klienta, powiadomić Wykonawcę pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] oraz na adres odpowiedzialnej osoby Wykonawcy w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu wysłania tego materiału; 

3.10.8. w przypadku roszczeń wobec Wykonawcy przez osoby trzecie w związku z zamieszczonymi przez Klienta informacjami, dostarczyć Wykonawcy dokumenty i inne dowody potwierdzające, że Klientowi przysługują prawa do rozpowszechnianych informacji;

3.10.9. przestrzegać praw autorskich i praw pokrewnych do informacji, zdjęć lub innych obrazów, środków indywidualizacji (nazwy marek, znaki towarowe/znaki usługowe), nazw domen umieszczonych przez niego na platformie Realting.com;

Wykonując powyższe czynności Klient potwierdza, gwarantuje i zgadza się, że jest właścicielem praw autorskich do tych informacji i zdjęć/obrazów lub posiada dokumenty potwierdzające prawa do ich umieszczenia.

Zamieszczenie takich informacji, zdjęć lub innych obrazów jest potwierdzeniem zgody Klienta na wykorzystanie zamieszczonych zdjęć/obrazów, informacji tekstowych w serwisie Realting.com (platforma), w materiałach reklamowych i publikacjach (zamieszczanych online i offline), a także w jakikolwiek inny sposób według uznania Wykonawcy;

3.10.10. Klient przekazuje Wykonawcy niewyłączne, nieograniczone terytorium działania, nieodwołalne, bezwarunkowe i wieczyste prawo i pozwolenie na użytkowanie, pomnożenie, wyświetlanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, licencjonowanie, przekazywanie i publikowanie, tłumaczenie informacji tekstowych i zdjęć/obrazów na języki obce w jakikolwiek sposób według uznania Wykonawcy.

Pobierając zdjęcia/obrazy, osoba przesyłająca zdjęcie (a), przyjmuje pełną prawną i moralną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia prawne stron trzecich w związku z publikacją i wykorzystaniem zdjęć/obrazów na stronie internetowej Realting.com (platformie) oraz w Międzynarodowym systemie sprzedaży partnerskiej Realting.

3.11.    Klient ma prawo:

3.11.1. żądać od Wykonawcy prawidłowego wykonania Usług;

3.11.2. otrzymywać od Wykonawcy konsultacje telefoniczne, e-mailowe lub inne w sprawach powstałych w związku ze świadczeniem Usług.
 

4. CENA USŁUG I WARUNKI PŁATNOŚCI
 

4.1. Płatności za Usługi dokonuje Klient zgodnie z aktualnym cennikiem Wykonawcy, zamieszczonym w Serwisie pod linkiem https://realting.com/pricelist, będącym integralną częścią niniejszej Umowy, a także zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

Dla Klientów niebędących rezydentami Republiki Białoruś walutą Umowy oraz walutą płatności w ramach Umowy jest EUR.

4.1.1. Przybliżona całkowita kwota usług świadczonych (mających być świadczonymi) na podstawie niniejszej Umowy nie powinna przekroczyć 30.000 EUR dla nierezydentów Republiki Białoruś, a także kwoty w rublach białoruskich stanowiącej równowartość 30.000 EUR dla rezydentów Republiki Białoruś. W przypadku, gdy koszt świadczonych (mających być świadczonymi) usług w ramach niniejszej Umowy przekroczy (osiągnie) limit określony w niniejszym punkcie, Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w celu zawarcia stosownej umowy.

4.2. Klient w celu zapłaty za Usługi reklamowe Wykonawcy ma dwie opcje:

4.2.1. Pierwsza opcja to płatność zgodnie z cennikiem (https://realting.com/pricelist) za zamieszczanie informacji na platformie. Płatność za reklamę w tym przypadku odbywa się z góry (przedpłata za 3, 6 lub 12 miesięcy).

4.2.2. Druga opcja to opłacenie reklamy po faktycznie zakończonych transakcjach. Transakcja została przeprowadzona na podstawie zleceń bezpośrednich otrzymanych przez Klienta z platformy Realting.com.

Wysokość płatności za obiekty reklamowe z faktycznie przeprowadzonych przez Klienta transakcji na podstawie zleceń bezpośrednich przeprowadzonych przez Klienta z platformy Realting.com wynosi 100% określonej prowizji partnerskiej za obiekt, na który wpłynęło zlecenie.

Płatności w tym przypadku Klient dokonuje nie później niż 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prowizji od transakcji.

Faktycznie realizowaną transakcją uważa się transakcja, za którą Klientowi zapłacono prowizję od sprzedaży klientowi, który złożył wniosek przez https://realting.com/, niezależnie od tego czy został zakupiony konkretny obiekt, na który wpłynęło zlecenie, czy gdy Klientowi w trakcie został sprzedany inny obiekt.

4.2.3. Faktem wyboru pierwszej opcji płatności opisanej w pkt. 4.2.1 jest przekazanie środków na konto Wykonawcy, zgodnie z cennikiem określonym w pkt. 4.2.1. W takim przypadku okres ważności Usługi jest określany wybraną taryfą.

4.2.4. Korzystanie z platformy Realting bez przelewania środków pieniężnych na konto Wykonawcy zgodnie z cennikiem określonym w pkt. 4.2.1 lub korzystanie z platformy po upływie opłaconego okresu jest faktem akceptacji drugiej opcji płatności opisanej w pkt. 4.2.2.

4.3. Dla wszystkich transakcji dokonanych za pomocą systemu sprzedaży partnerskiej Realting.com Klient płaci za usługi reklamowe platformy Realting w wysokości 10% prowizji partnerskiej, którą zapłaci partnerowi. W takim przypadku płatność na rzecz Partnera jest pomniejszana o kwotę usług reklamowych Realting.com. Klient zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę nie później niż 7 dni po transakcji. Płatności w tym przypadku Klient dokonuje nie później niż 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania prowizji od transakcji.

4.4. Jeżeli Klient wybrał drugą opcję płatności za Usługi, to po okresie sprawozdawczym Klient przekazuje Wykonawcy raport. Okres sprawozdawczy w tym przypadku wynosi 6 miesięcy od daty Rejestracji Klienta w Serwisie.

4.4.1. Formularz raportu jest dostarczany przez Wykonawcę i może być sporządzony na koncie osobistym Klienta na platformie Realting.com. Jeżeli obiekty zostały sprzedane na podstawie przyjętych zleceń i/lub jeśli klientom, którzy przybyli na podstawie tych zleceń, zaoferowano inne opcje sprzedaży i transakcje z tymi klientami zostały zrealizowane, Klient jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy za Usługi zgodnie z punktem 4.2.2.

4.4.2. Jeżeli Klient nie dostarczy raportu w ciągu 1 miesiąca po upływie okresu raportowania, Wykonawca może zaproponować dalsze zamieszczanie reklam zgodnie z pierwszą opcją na warunkach określonych w pkt. 4.2.1.

W przypadku odmowy przez Zleceniodawcę umieszczenia reklamy zgodnie z pierwszą opcją lub braku odpowiedzi w ciągu 5 (pięciu) dni kalendarzowych od daty wysłania oferty Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy i usunięcia wszystkich Ogłoszeń zamieszczonych przez Klienta w terminie 3 (trzy) dni od daty wysłania zawiadomienia o rozwiązaniu Umowy.

4.5. W przypadkach przewidzianych przez ustawodawstwo Republiki Białorusi świadczenie Usług na rzecz Klienta w ramach niniejszej Umowy jest potwierdzane (poprzez sporządzenie) Świadectwa odbioru wykonanych usług. Na podstawie Ustawy Republiki Białorusi z 12 lipca 2013 roku „O rachunkowości i sprawozdawczości” oraz Postanowienia Ministerstwa Finansów Republiki Białorusi z 12.02.2018 Nr 13 „O jednoosobowym zestawieniu pierwotnych dokumentów księgowych i unieważnieniu uchwały Ministerstwa Finansów Republiki Białorusi z dnia 21 grudnia 2015 r. Nr 58”, Wykonawca samodzielnie sporządza i podpisuje Świadectwo odbioru wykonanych usług (dalej - Świadectwo).

Jednocześnie Wykonawca każdego miesiąca sporządza stosowne Świadectwa o świadczeniu usług w ramach niniejszej Umowy (przy płatności za Usługi zgodnie z opcją określoną w punkcie 4.2.1. Umowy), z datowaniem ich do ostatniego dnia miesiąca, w którym Usługa zostały wykonane na rzecz Klienta lub w ciągu 5 (pięciu) dni bankowych od dnia zapłaty za Usługi zgodnie z opcją opisaną w pkt. 4.2.2. niniejszej Umowy.

4.6. Klient bezwarunkowo zgadza się, że jeśli w ciągu 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od momentu sporządzenia przez Wykonawcę jednoosobowego jednostronnego Świadectwa o świadczeniu usług na podstawie niniejszej Umowy i (lub) w ciągu 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od zakończenia okresu sprawozdawczego nie zgłosi żadnych pisemnych roszczeń z tytułu Usług świadczonych przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym, wówczas będzie to traktowane jako jednoznaczna zgoda Klienta z faktem, że Usługi były jemu świadczone przez Wykonawcę w okresie sprawozdawczym terminowo, w całości i we właściwy sposób.

4.7. Wszelkie koszty związane z przelewem środków na konto Wykonawcy ponosi Klient.


5. SPOSÓB PODŁĄCZANIA DO PLATFORMY REALTING I ZAŁADOWANIA OGŁOSZEŃ
 

5.1. Załadowanie ogłoszeń na platformę Realting.com może odbywać się po ustaleniu z Klientem na 3 sposoby: 1) ręcznie poprzez konto osobiste na Realting.com, 2) przez XML lub API, 3) poprzez automatyczne kopiowanie ze strony internetowej Klienta.

5.2. Pod czas podłączenia Klienta po platformy Realting, Wykonawca w celu reklamowania usług Klienta udostępnia utworzenie strony dla firmy Klienta w sekcji https://realting.com/ru/agencies. Strona może zawierać informacje o usługach, obiektach, pracownikach, ofertach pracy Klienta.

5.3. Po utworzeniu strony na Realting.com Klient może zainstalować na swojej stronie przycisk z linkiem do jego strony na platformie Realting.com. Instrukcje dotyczące zamieszczenia przycisku można znaleźć pod linkiem https://realting.com/ru/partnerpagelink.

5.4. Po podłączeniu do platformy Realting.com i utworzeniu strony Klienta na platformie Realting, ogłoszenie o połączeniu Klienta z platformą Realting.com może zostać opublikowane na platformie Realting oraz na stronach partnerskich. Ogłoszenie również może być opublikowane na stronie internetowej Klienta.


6. ZASADY ORGANIZACJI TRANSAKCJI PARTNERSKICH Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI PLATFORMY REALTING
 

6.1. Wszyscy partnerzy i uczestnicy platformy są zobowiązani do wskazania na swoim koncie osobistym wielkości prowizji partnerskiej za swoje obiekty umieszczone w systemie. Prowizja partnerska jest widoczna tylko dla profesjonalnych uczestników rynku nieruchomości, którzy podpisali umowę z platformą Realting.

6.2. Po otrzymaniu od partnerów zleceń na zakup nieruchomości, Klient gwarantuje wypłatę prowizji wszystkim partnerom, którzy przesłali Klientowi informacje o potencjalnych klientach poprzez pozostawienie zlecenia na platformie Realting w wysokości określonej w chwili akceptacji zlecenia. Klient zapłaci prowizję partnerską bezpośrednio partnerom, pomniejszoną o koszty usług reklamowych Realting.

6.3. Prowizja partnerska jest wypłacana partnerom dopiero po zakończeniu transakcji i otrzymaniu prowizji ze sprzedaży przez Klienta obiektu nieruchomości.

6.4. Klient ma prawo żądać prowizji od partnerów po otrzymaniu przez partnerów zleceń za pośrednictwem platformy Realting. W takim przypadku prowizja jest również wypłacana dopiero po zawarciu umowy przez partnerów i otrzymaniu przez nich prowizji oraz jeśli zlecenie od Klienta do Partnera wpłynęło za pośrednictwem platformy Realting i zostało przyjęte do pracy przez Partnera.

6.5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwości technicznych przesyłania zleceń pomiędzy partnerami w ramach platformy Realting, a także przechowywania historii zleceń.

6.6. Klient, płacąc Partnerowi prowizję partnerską, płaci również za usługi reklamowe platformy Realting zgodnie z punktem 4.3. Umowy.

6.7. Jeżeli Klient nie udzielił odpowiedzi na zlecenie, otrzymane za pośrednictwem platformy Realting w ciągu 4 dni lub z niej zrezygnował, Wykonawca informuje Klienta, który przesłał wniosek o rezygnację lub odrzucenie zlecenia i może zaproponować rozpatrzenie obiektów innych reklamodawców, zamieszczonych na platformie Realting.

6.8. Bardziej szczegółowo, zasady interakcji pomiędzy Klientem a partnerami w zakresie sprzedaży partnerskiej określa „Regulamin współpracy i warunki uczestnictwa w Międzynarodowym systemie sprzedaży partnerskiej Realting” zamieszczony pod adresem: https://realting.com/doc/ru/partner-rules.pdf.


7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
 

7.1. Jeżeli jedna ze stron niniejszej Umowy poniosła straty w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez drugą stronę przyjętych zobowiązań, strona zawiniona jest zobowiązana do wyrównania poszkodowanemu udokumentowanych strat.

7.2. Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w przypadku, gdy takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest związane z:

7.2.1. z zaplanowaną lub niezaplanowaną wymianą, naprawą lub dostosowaniem sprzętu, oprogramowania lub innych prac spowodowanych koniecznością utrzymania sprawności lub ulepszenia oprogramowania i sprzętu Wykonawcy, z zastrzeżeniem uprzedniego powiadomienia Klienta, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem, a w przypadku wymiany niezaplanowanej, naprawie bez powiadamiania Klienta;

7.2.2. działaniem lub bezczynnością osób trzecich lub niesprawnością kanałów telekomunikacyjnych, sieci transmisji danych, zasobów lub usług informacyjnych, awarii (zakłóceniami pracy) w sieciach elektroenergetycznych lub komputerowych znajdujących się poza zasobami własnymi Wykonawcy lub na których funkcjonowanie nie ma możliwości wywoływania wpływu;    

7.2.3. obecnością błędów lub złośliwych komponentów w oprogramowaniu używanym na serwerach Wykonawcy lub innych serwerach w Internecie, a także w oprogramowaniu używanym przez Klienta;

7.2.4. nieprzestrzeganiem przez Klienta poufności jego danych rejestracyjnych lub innych informacji o charakterze poufnym, lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich do zasobów technicznych lub informacyjnych Klienta.    

7.3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji przekazywanych przez Klienta, a także za treść informacji znajdujących się w zasobach technicznych i informacyjnych Klienta.

7.4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podjęte przez niego w trakcie korzystania z sieci Internet, platformy Realting.com, innych zasobów informacyjnych lub usług Wykonawcy, a także za skutki tych działań.

7.5. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie, w tym nieuprawnione działania osób trzecich, które nastąpiły w wyniku nieprzestrzegania przez Klienta poufności jego danych rejestracyjnych lub innych informacji o charakterze poufnym, a także za konsekwencje takich działań.

7.6. Klient samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw własności intelektualnej oraz obowiązujących przepisów prawa związanych z umieszczaniem w Internecie informacji podanych przez Klienta w zasobach informacyjnych i technicznych Wykonawcy.

7.7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za komunikację Klienta z innymi osobami, które zamieszczają informacje w serwisie Realting.com (platforma), w Międzynarodowym systemie sprzedaży partnerskich Realting i innych zasobach informacyjno-technicznych Wykonawcy, a także z odwiedzającymi te zasoby, w tym odbieranie/wysyłanie wiadomości, innych informacji, treść tych wiadomości. Wykonawca nie gwarantuje zawarcia umowy kupna-sprzedaży przez jakąkolwiek osobę w związku z obiektami zamieszczonymi w serwisie (platformie) Realting.com, w Międzynarodowym systemie sprzedaży partnerskiej Realting oraz innych zasobach informacyjno-technicznych Wykonawcy.

7.8. Klient zwróci Wykonawcy wszelkie szkody (w tym kary) poniesione przez Wykonawcę w związku z umieszczeniem przez niego informacji niezgodnych z prawem. Takie straty są zwracane w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych po otrzymaniu odpowiedniego wniosku od Wykonawcy.


8. OKOLICZNOŚCI SIŁY WYŻSZEJ
 

8.1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli było to wynikiem okoliczności siły wyższej, a mianowicie: powodzi, pożaru, trzęsienia ziemi, innych klęsk żywiołowych, aktów władzy i zarządzania państwowego, wojny lub działań wojennych, które powstały po zawarciu niniejszej Umowy, innych okoliczności siły wyższej, pod warunkiem, że strony nie mogły przewidzieć i (lub) zapobiec ich wystąpieniu.   

8.2.   W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej, które uniemożliwiają wypełnienie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, termin na wypełnienie tych zobowiązań przez strony zostaje przesunięty proporcjonalnie do czasu trwania takich okoliczności, a także czasu niezbędnego do usunięcia ich skutków, ale nie dłużej trzydziestu dni kalendarzowych. 

8.3. Jeżeli okoliczności siły wyższej będą występować dłużej niż okres zaznaczony w punkcie 8.2 niniejszej Umowy lub gdy po ich wystąpieniu obu stronom staje się oczywiste, że okoliczności te będą trwać dłużej niż ten okres, strony zobowiązują się do omówienia możliwości alternatywnych sposobów wykonania niniejszej Umowy lub jej rozwiązania bez odszkodowania z tytułu ewentualnie poniesionych strat.


9. PROCEDURA WPROWADZENIA ZMIAN I UZUPEŁNIEŃ DO UMOWY
 

9.1. Zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszej Umowy są dokonywane jednostronnie poza sądem na podstawie decyzji Wykonawcy. Datą wejścia w życie zmian i/lub uzupełnień do niniejszej Umowy jest data wskazana w nich przez Wykonawcę, ale nie wcześniejsza niż data publikacji tych zmian i/lub uzupełnień w Serwisie.

9.2. Tekst zmian i/lub uzupełnień do niniejszej Umowy lub jej nowa wersja jest podawany do wiadomości publicznej przez Wykonawcę w drodze umieszczenia odpowiednich informacji na Stronie oraz w biuletynie informacyjnym.

9.3. Jeżeli Klient nie zgadza się ze zmianami i/lub uzupełnieniami do niniejszej Umowy, Klient ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę, powiadamiając Wykonawcę o odmowie świadczenia dalszych Usług przez Wykonawcę, a także o niezgodzie ze zmianami i/lub dokonanymi uzupełnieniami, lub o nie przystąpieniu do nowej edycji Umowy lub odmowie przestrzegania jej warunków.

9.4. Strony uzgadniają, że milczenie (brak pisemnych zawiadomień o wypowiedzeniu Umowy lub brak zgody na niektóre postanowienia Umowy, w tym zmiany taryf) zgodnie z ust. 3 art. 159 Kodeksu Cywilnego Republiki Białorusi uznaje się za zgodę i przystąpienie strony do nowej edycji Umowy lub do edycji Umowy, z uwzględnieniem dokonanych zmian i/lub uzupełnień.


10. ZAWIADOMIENIA
 

10.1. Strony ustalają, że uznają moc prawną tekstów i dokumentów związanych z umieszczeniem informacji Klienta w Internecie na platformie Realting.com i/lub innych zasobów informacyjnych i technicznych Wykonawcy i/lub osób trzecich przekazanych z adresu e-mail domeny @realting.com na adres e-mail Klienta podany podczas Rejestracji Klienta tak samo jak dokumentów sporządzonych w zwykłej formie pisemnej na papierze, z wyjątkiem przypadków, w których sporządzenie dokumentów na papierze jest wymagane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

10.2.  Strony bezwarunkowo uzgadniają, że wszelka korespondencja, zawiadomienia i powiadomienia otrzymane na adresy e-mail wskazane w niniejszej Umowie jako dane Stron, a także informacje podane na koncie osobistym Klienta w Międzynarodowym systemie sprzedaży partnerskiej Realting, są uważane za dostarczone do adresata w odpowiedniej formie. Strony zobowiązane są do terminowego sprawdzania korespondencji docierającej na ich adresy, w tym adresy e-mail.  

10.3.  Klient wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od platformy Realting.com, pracowników Wykonawcy, a także osób trzecich będących partnerami platformy Realting.com, użytkowników platformy w związku ze zleceniami bezpośrednimi, które mogą wpłynąć po zawarciu Umowy.

10.4. Wszelkie ryzyka związane z wystąpieniem niekorzystnych konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania wymagań punktu 10.2. niniejszej Umowy ponosi Strona, która dopuściła się takiego naruszenia.


11. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 

11.1. Wszelkie oprogramowanie wymagane do świadczenia usług na rzecz Klienta oraz prawa własności intelektualnej (w tym prawa autorskie i prawa pokrewne) w odniesieniu do treści, informacji i materiałów zamieszczonych na platformie Realting.com przez samego Wykonawcę, należą do Realting Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od chwili opublikowania tych informacji na platformie.

11.2. Wykonawca zastrzega sobie wyłączne prawo do posiadania, użytkowania i rozporządzania wszystkimi prawami własności intelektualnej (stylem projektowania (w tym funkcjonalność) przez platformę Realting.com, na której jest oferowana usługa (w tym relacje i przetłumaczone treści). Kopiowanie, automatyczne lub programowe odczytywanie/gromadzenie/analizowanie danych, tworzenie (hiper-/zewnętrznych) linków, publikowanie, promowanie, marketing, integracja, używanie, łączenie lub w inny sposób jakiekolwiek inne wykorzystanie jakichkolwiek informacji lub zdjęć/obrazów zamieszczonych na platformie Realting.com (w tym wszelkie jej tłumaczenia i opinie odwiedzających) oraz znaki towarowe bez wyraźnej pisemnej zgody Wykonawcy są zabronione.

D razie takiego umieszczenia link do źródła danych platformy Realting.com jest obowiązkowy.


12. INNE POSTANOWIENIA
 

12.1. Wszelkie spory i nieporozumienia związane z niniejszą Umową strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze negocjacji.

12.2. Przedsądowy sposób rozwiązywania sporów jest obowiązkowy. Termin rozstrzygnięcia sporów wynosi 10 dni roboczych od daty otrzymania roszczenia przez drugą stronę.

12.3. Jeżeli Strony nie rozwiążą wszystkich spornych kwestii w sposób określony w punktach 12.1 i 12.2. niniejszej Umowy wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, w tym związane z jej zawarciem, zmianą, rozwiązaniem, wykonaniem, nieważnością będą rozstrzygane na drodze sądowej przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym przy Białoruskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej lub w Sądzie Gospodarczym w Mińsku według uznania powoda. Prawem właściwym przy rozpatrywaniu sporu jest prawo materialne i procesowe Republiki Białorusi.

12.4. Niniejsza Umowa oraz relacje pomiędzy Wykonawcą a Klientem są regulowane i interpretowane zgodnie z ustawodawstwem Republiki Białorusi. Sprawy nieuregulowane Umową podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z ustawodawstwem Republiki Białoruś.

12.5. Jeśli z jakiegoś powodu którykolwiek z warunków niniejszej Umowy stanie się nieważny lub niewykonalny, nie ma to wpływu na ważność lub zastosowanie pozostałych warunków Umowy.

12.6. Niniejsza Umowa w odniesieniu do każdego Zamawiającego wchodzi w życie z chwilą wykonania przez Zamawiającego czynności określonych w punkcie 12.7. niniejszej Umowy i obowiązuje do dnia 31.12.2022 r. lub w momencie zakończenia korzystania przez Zamawiającego z witryny, lub usług Usługodawcy (w zależności od tego, która z tych dat nastąpi wcześniej). Jeżeli pod koniec roku kalendarzowego Zamawiający nadal korzysta z witryny i usług Usługodawcy, niniejszą Umowę uważa się za odnowioną każdorazowo na następny rok kalendarzowy na tych samych warunkach.

12.7. Zgodnie z pkt. 3 art. 408 Kodeksu Cywilnego Republiki Białorusi, moment zaakceptowania przez Klienta warunków niniejszej Umowy i jej zawarcie jest uważany za jedno z najwcześniejszych zdarzeń: albo moment rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Serwisu Wykonawcy, w tym rejestracja Klienta, albo z chwilą wpłaty przez Klienta pieniędzy na rzecz Wykonawcy jako zaliczki na poczet Usług świadczonych przez Wykonawcę zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

12.8. Zgodnie z pkt. 3 art. 404 Kodeksu Cywilnego Republiki Białorusi, niniejsza Umowa będzie uważana za zawartą w formie pisemnej.

12.9. Strony uznają moc prawną niniejszej Umowy, a także dokumentów i załączniki do niej mających na celu jej wykonanie, przekazane faksem i (lub) e-mailem, pozwalające wiarygodnie ustalić, że dokument pochodzi od Strony Umowy, a także postawienie faksymile podpisu w postaci mechanicznego lub innego odpisu lub innego analogu odręcznego podpisu na Umowie i innych dokumentach mających na celu jej wykonanie, przed dostarczeniem oryginałów.

Visa
Visa Secure
MasterCard
MasterCard Check
Belkart
Belkart Pass
Apple Pay
G Pay
BePaid
Mir
Realting.com wykorzystuje „ciasteczka”, aby poprawić jakość korzystania z witryny. Dowiedz się więcej
Tak, zgadzam się